תקנון שימוש באתר אינטרנט – Eshel-vet.co.il

הגדרותבתקנון זה יהיו למונחים שלהלן, המשמעויות כדלקמן:

החברה – אשל שירותים וטרינריים בע”מ, ח.פ. 511457061
כתובת האתר – Eshel-vet.co.il; המען הרשום של החברה: הגפן 24 , בית גמליאל.
תיאור מוצרי החברה / סוג העיסוק – יבוא שיווק והפצה של מוצרי איכות למשק החי.

זמן אספקת סחורה:
יום אספקת הסחורה – היום בו סופקה הסחורה לידי הלקוח.
יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי שהזין הלקוח.
ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת ימי חג וחול המועד.

כללי


 

אתר Eshel-vet.co.il, הינו אתר המשמש למכירה של ציוד, תכשירים, מזון ותוספים למשק החי (להלן: “האתר”).
כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר בלבד, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו וכי הינו מסכים לתנאים אלו.
תקנון זה הינו הבסיס החוקי לביצוע הזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווים הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה העת.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר כפי שצוינו בתקנון, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר!
כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר, מצהיר בזאת, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא כשיר משפטית ומסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או החברה, בכל הקשור להוראותיו ולתנאיו של הסכם זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי והוראות התקנון מדי פעם בפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות, והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
מחירי המוצרים המיועדים לרכישה באתר, כוללים מע”מ, אך אינם כוללים דמי משלוח.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או דמי המשלוח מעת לעת, הכל על פי צרכי החברה, וללא מתן הודעה מוקדמת לעניין זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות. כמו כן, החברה, רשאית להפסיק מבצעים, הנחות והטבות אלה, להחליפם באחרים או לבטלם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת לעניין זה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
תנאי השימוש באתר חלים על כל אמצעי התקשורת המספקים שירותי אינטרנט ובין היתר, מחשב נייח, מחשב נייד, מחשב כף יד, טלפון חכם וכיו”ב.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה ו/או החברה.
החברה ו/או החברה, אינן מתחייבות להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. ככל ומוצר אזל מהמלאי, לאחר שהוזמן על ידי הלקוח, תישלח החברה הודעה בעניין ללקוח, והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה.
היה ומסיבה כלשהי יחויב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחברה, יהיה הלקוח רשאי לעדכן את החברה בדבר החיוב וכנגד הצגת אסמכתא על ידי הלקוח, יושב התשלום לידי הלקוח.
טעות לעולם חוזרת.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנותרכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח, באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים, מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
החברה מתחייבת שלא לעשות בפרטי הלקוח כל שימוש, ללא אישור מצד הלקוח.
על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות ובמהירות, על הלקוח להקפיד למסור את כל הפרטים באופן מדויק, ללא יוצא מן הכלל.
אי הקפדה על מסירת פרטים נכונים – תשית על הלקוח חיוב כספי בגין ההפסד שיגרם לחברה.
עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה על דבר ביצוע העסקה.
ככל ולא תאושר העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור פרטי אמצעי תשלום אחר.
אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ביצוע ההזמנה.
כל לקוח רשאי להשתמש באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן:
הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר, כאילו וקיבל את אישור האפוטרופוס.
הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הקיימות במשק.
יובהר, כי החברה רשאית שלא לאשר הזמנה של לקוח, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באחד מן המקרים שלהלן:
אם בעת ההרשמה באתר, נמסרו פרטים שגויים.
אם בוצעו במעשה או במחדל, הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בהנהלת החברה ו/או בצדדים שלישיים, לרבות לקוחות החברה.
אם הופרו תנאי תקנון זה.
אם הלקוח הינו בעל חוב כספי לחברה, והחוב לא הוסדר על ידי הלקוח, ערב ביצוע ההזמנה.
אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בכל דרך אחרת.
לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות דואר אלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותים חדשים באתר, מוצרים חדשים, מבצעים וכיו”ב.
אם יתברר, כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו בתוקף, או שחברת האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש אינו מצוי במלאי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון, לצורך השלמת העסקה או ביטולה.

מועדי ואופן האספקהההזמנה תסופק באמצעות חברת משלוחים / דואר ישראל / נציג החברה וזאת ע”פ שיקול דעת החברה וע”פ נקודת הקצה עליה מיועד המשלוח.
עלות משלוח המוצרים, תהא כמצוין על גבי טופס ההזמנה.
ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי מניין ימי העסקים הנהוג במדינת ישראל.
האפשרות להזמין מוצרים באתר, מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של החברה.

ביטול עסקה – האיסור בדבר החזרת מוצרים.


 

האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) וכן, התקנות הנובעות מהחוק.
ככל ומדובר במוצרי מזון ו/או תוספי תזונה – לא יחולו על החברה התקנות בדבר ביטול עסקה, שכן הלקוח לא יהא רשאי לבטל העסקה לאחר הזמנת המוצרים.

אחריות החברההחברה ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף ו/או ישיר, שייגרם למשתמש באתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג’ מטעמם, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הקונקרטית.
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את החברה.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות החברה ובשים לב לסוג המוצר.
החברה ו/או החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין עיכובים באספקת המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש, אלא אם הדבר נבצר ממנה בשל מניעה שאינה בשליטתה.
ככל שקיימים באתר או בערוצי התקשורת האחרים של החברה (ערוץ יוטיוב, עמוד פייסבוק, יישומונים , כתבות וכו’) , אלו המקושרים לאתר ואלו שלא, כגון סרטונים ו/או סרטוני הדגמה לשימוש במוצרים ו/או סרטוני הדגמה/העשרה לביצוע פעולות משק שוטפות ללא/ בהמצאות בע”ח – הרי שאין בהם להעניק יעוץ מקצועי/וטרינרי ! וכי כל העושה מכוחם יישום – חייב לעשות זאת באופן מקצועי, על פי הוראות השימוש המופיעות על גבי המוצר (והאזהרות בהתוויה) וכמו כן מתחייב להיוועץ ו/או להיעזר בשירותיו של וטרינר מקצועי ומוסמך.

זכויות יוצריםכל הזכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד.
זכויות אלו חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים, וכל פרט אחר הקשור להפרתו.
חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים, רעיונות וכיו”ב, ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו, או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, ככל שתינתן.
שם האתר, הסרטונים, התמונות, ערוץ היוטיוב , עמוד הפייסבוק , וכל הכלול באתר לרבות סמני המחסר, , זכויות הקניין הרוחני, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של החברה בלבד, אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא- ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

שמירה על סודיות


החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במאגרי המידע שלה.
החברה משתמשת בתקני אבטחה גבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת pay pal (להלן: “חברת הסליקה”), לצורך סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה.
לנוהלי אבטחת מידע, ישנן השלכות מערכתיות וטכנולוגיות וכן, השלכות ארגוניות וסדרי עבודה. ההחמרה בנהלים נועדה על מנת לתת תשובה לביקורת הגוברת הן על הסוחרים והן על חברות האשראי על פגיעותן של מערכות המסחר האלקטרוני לפריצות וגניבות פרטי כרטיסי אשראי.
האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן של הלקוח לבין האתר, הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ושאו למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
החברה עושה מאמץ לספק ללקוח מוצר תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות וכשלים- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר- אצל החברה או אצל מי מספקיה.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות אלו או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד ג’, בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או ישלחו באמצעותו.

מדיניות פרטיותמסירת הפרטים האישיים בטופס ביצוע ההזמנה, נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו החופשית. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירת הפרטים והשימוש בהם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים הינה לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות דעתו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

שונותהוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה, והן מפרטות את כלל חובות החברה כלפי הלקוח ואת כלל זכויותיו, בקשר עם כל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות האתר, לרבות אך לא רק רכישה ומכירה של מוצרי מזון , ארוחות ו/או מוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר.
החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר החברה.
בכל מקרה של סתירה בן הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.
תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והחברה וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח. הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל התקשרות בין הלקוח לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בעיר “פתח תקוה” בלבד.
שאלות ובירורים; שירות לקוחות בטל: 08-9328664
בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר החברה ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות לחברה

זקוק לעזרה?
דילוג לתוכן